Inlägg 26 – Brand (2/4) – Hur förhindras brand och hur höjer man säkerheten i solcellsanläggningar?

Projektörens roll för att undvika brand

Projektören har en viktig roll i att designa säkra solcellsanläggningar. Både med avseende på val av komponenter och hur anläggningen utformas. Som projektör måste man ha koll på byggnadens brandtekniska egenskaper. Detta kan yttra sig i exempelvis:

  • Brandcellers utformning
  • Utrymningsvägar
  • Brandtekniska system (exempelvis rökgasluckor och brandlarm)
  • Brandklassning och klassning för explosiva miljöer

Brandceller

Brandceller är delar av en byggnad som är designade att brand inte kan sprida sig till angränsande brandcell. Detta kan exempel vara en lägenhet eller ett kedjehus alternativ olika delar i en fabrik.

Brandcell enligt BBR

“Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.”

Avstånd mellan intilliggande brandceller

För att brand inte skall kunna spridas mellan brandceller måste solcellsanläggningen ha ett avstånd på båda sidor om brandcellens gräns. Detta för att brand inte skall kunna spridas mellan byggnadsdelar och från brandcell till brandcell. Det finns inget definierat avstånd för hur stort avståndet a skall vara, men det finns Svenska brandkårer som rekommenderar 2-3m.

Räddningstjänsten i Östergötland rekommenderar 2–3 meter dödzon från en brandvägg

Om kablage skall förläggas mellan brandceller skall detta göras i skyddade kabelstegar med lock samt att kablaget skall vara skyddat vid hela övergången.

Partitionering

När en anläggning byggs delas den ofta naturligt upp i mindre sektioner för att aluminiumet måste tillåtas expandera pga. temperaturrörelser. Detta specificeras i snö och vindlastberäkningen om vilka avbrott som måste göras för värmeexpansion. Men även brandskyddet förbättras om man tänker igenom anläggningens utformning och panelernas placering. Taket kan vara en utrymningsväg och det kan finnas flera möjliga stegar som inte får blockeras. På taket kan också områden avsedda för eventuell håltagning för att tömma ut brandgaser alternativt att det finns rökluckor (eller andra brandtekniska system) vars funktion inte får sättas ur funktion på grund av solcellsanläggningen.

 

En anläggning bör därför ha tillräckligt breda gångar för att utrymning uppe på taket snabbt skall kunna ske samt att man förhindrar att brand sprids från en sektion till en annan. Det finns inte några specificerade värden eller krav på l eller a men lämpliga värden är: l = 25-35m a = ca 2-3m <

Projektören måste också se till att det finns tillräckligt med avstånd mellan intilliggande brandceller för att brand inte skall kunna spridas mellan byggnadsdelar och från brandcell till brandcell. Det finns inget definierat avstånd för hur stort avståndet skall vara, men det finns svenska brandkårer som rekommenderar 2-3m. Partitionering är också viktigt för att förhindra att brand sprids från en sektion till en annan. Det finns inte några specificerade värden eller krav på l eller a men lämpliga värden är: l = 25-35m och a = ca 2-3m.

Ljusbågsdetektering (AFCI)

Vad är då ljusbågsdetektering? Det är en funktion som används för att detektera ljusbågar i solcellsinstallationer. Vad är då en ljusbåge? Det är en ”blixt” (överslag eller kontinuerlig urladdning) genom luft, där den elektriska spänningen joniserat luften vilket gjort den ledande. Ljusbågsdetektering benämns ofta i engelsk litteratur som AFC (Arc Fault Current) eller AFCI (Arc Fault Current Interrupter).

Ljusbågsdetektering är en trygghet för anläggningsägaren, oavsett om det handlar om en lantbruksinstallation, en BRF, en industrifastighet eller en villa! Tekniken är nu så bra och mogen, att den borde efterfrågas av fler och att den ställs som krav i förfrågningsunderlag och vid upphandlingar.

 

Tryggheten det innebär att ha ljusbågsdetektering är inte bara att sova godare på natten. Vid ett eventuellt fel kan (exempelvis Huaweis nya växelriktarserie med precision visa var ljusbågen skett och direkt skicka ett larm till anläggningsägaren och installatören).

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin